Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish Turkish
FERRARI F12TDF
Aston Martin VULCAN
BMW M4 GTS
BMW M2 Coupe
Porsche_Boxster-Spyder
Cadillac ATS-V

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksTechnoratiLinkedinPinterest

Условия за Ползване на информацията в сайта

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Виджейдис ЕТ е собственик на българският сайт autoparade.net.

В сайта ВСИЧКИ българи пишат на кирилица!

Настоящите Условия за ползване (УП) се прилагат в отношенията с всички ПОТРЕБИТЕЛИ на autoparade.net Виджейдис ЕТ чрез Уебсайта autoparade.net предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ описаните в тези УП услуги. Ползване на информационните услуги и ресурси на autoparade.net, е всяко отваряне на Интернет страницата на autoparade.net, натискане на електронна препратка от началната или която и да е друга Интернет страница на уебсайта. Използването на „УСЛУГИТЕ“ на сайта се счита за приемане на настоящите Условия чрез факта на използването им. Ползвайки услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с настоящите УП, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Ако не приемате настоящите Условия, моля не използвайте autoparade.net. С цел съобразяване с нормативната уредба на Ребублика България, както и за усъвършенстване на тези правила, настоящите УП могат да бъдат променяни. Всички промени, които правим ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Продължавайки да използвате сайта след промените Вие се съгласявате с тях и приемате да ги спазвате. Виджейдис полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но няма задължението и не гарантира, че предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Част от Услугите на Уебсайта autoparade.net се предоставят без да е необходима предварителна регистрация. Достъпът до всички услуги продоставяни от autoparade.net е възможен след регистрация и създаването на потребителски профил.

 

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията дава възможност на Потребителя да използва пълната функционалност на autoparade.net.Това преди всичко са достъпът до форум, чат, техническа информация, възможност за качване и свалянена снимки, клипове, информация, гласуване. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с настоящият документ. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Условията за ползване се извършва от родител или настойник на същото. За да се регистрира, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да има валиден e-mail адрес, посочва потребителско име и парола.Трябва да е прочел тази декларация и да се е съгласил да спазва условията в нея. В регистрационната форма да попълни всичи задължителни данни, както и проверката за спам. Потребителското име се състои от минимум три символа( букви, цифри и знаци). Администраторите на autoparade.net не проверяват и не носят отговорност за истинността на потребителското име. Паролата се състои от минимум шест символа( букви, цифри и знаци). ПОТРЕБИТЕЛЯТ не предоставя на трети лица потребителското си име и парола.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва ресурсите на сайта за нетърговски цели, при спазване на настоящите Условия за ползване.ПОТРЕБИТЕЛ има право да качва на сървър на autoparade.netсамо съдържание, върху което е носител на авторски права или е получил правото да го използва. ПОТРЕБИТЕЛ може да използва материали от други източници, при условие, че ги цитира. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Виджейдис Услуги да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up"-ове, "blind links" и други подобни). ПОТРЕБИТЕЛЯТ осъществява своя достъп до Потребителско съдържание единствено чрез технологиите и средствата, предоставени от autoparade.net. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва съдържанието, публикувано на autoparade.net, единствено за лични цели. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не използва, копира и разпространява Потребителско съдържание за търговски цели. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право разпространява публично съдържанието, което му е станало достъпно при ползването на Услугите.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да разполага на сървъра на auoparade.net следният некраен списък от публицистични материали, които:

• Противоречат на българското законодателство;

• Нарушават приетите от ПОТРЕБИТЕЛЯТ настоящи Условия за ползване;

• Са в разрез с правилата на морала и добрите нрави;

• Съдържат насилие, агитират към насилие , унижават човешкото достойнство;

• Съдържат порнографско съдържание;

• Агитират към анархия и унищожаване на публично имущество;

• Обиждат дадена религия или съдържат религиозна агитация;

• Които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

• Пропагандират дискриминация или проповядват фашистка, расистка или друга недемократична идеология;

• Подтикват към извършване на терористична дейност;

Виджейдис няма задължението да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги и не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. Виджейдис не се задължава да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите си или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Виджейдис поставя по своя преценка на страниците на Уебсайта електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги. Виджейдис не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на тези Интернет страници. С приемането на настоящите УП, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Виджейдис. Виджейдис има правото по всяко време да спре достъпа или да премахва всяко съдържание, разположено на Уебсайта, за което прецени, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Условия за ползване, да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите УП или правата и законните интереси на трети лица. Виджейдис има правото по всяко време и без предварително предупреждение да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато прецени, че поведението му при ползване на Услугите или Потребителското съдържание, разположено от него на Уебсайта autoparade.net, противоречат на действащото българско законодателство, на настоящите УП.

 

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е носител на авторски права или има правото да използва съответния материал, както и че качването на това съдържание на Сайта не нарушава правата на трети лица. С качването на всеки публицистичен материал на Уебсайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на Виджейдис неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и предоставя на всички останалипотребители (освен ако няма друга договорка с Виджейдис) неизключителното право на достъп до публикуванитеот него материали, правото да ги ползват за нетърговски цели. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

В случай, че установите нарушаване на българското законодателство и/или настоящите УП от друг Потребител, моля уведомете ни:

Виджейдис ЕТ

ж. к. „Стрелбище”,

Град София, България

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Уведомлението трябва да има най-малкото следното съдържание:

• Конкретно посочване на Потребителското съдържание, за което се твърди, че е в разрез със законите на РБългария и/или настоящите УП;

• Информация, достатъчна за Виджейдис, за да може да се свърже с подалото уведомлението лице - пълни имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща.

 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. Виджейдис не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ вреди при ползване на предоставяните Услуги. Виджейдис не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие използване на Услугите, тяхното прекратяване, спиране, променяне или ограничение. Виджейдис не носи отговорност за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта. Индивидуалните рекламодатели са единствено отговорни за съдържанието и законосъобразността на рекламите материали, които публикуват в сайта на Виджейдис. Не носим отговорност за съдържанието на рекламните материали, за грешки, пропуски или неточности в тях. Виджейдис не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите както и не отговаря за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на това съдържание. Виджейдис не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и Виджейдис не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Виджейдис не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, независимо дали е дало или не съгласие за това. Виджейдис не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество Виджейдис не носи отговорност за съдържанието на информацията, предавана посредством предоставяните от него Услуги. Виджейдис не носи отговорност за верността и законосъобразността на Потребителското съдържание и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите Виджейдис не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани или направени достъпни от друго лице посредством или с оглед ползването на Услугите, независимо дали е дало или не съгласие за това. Виджейдис не носи отговорност за верността, законосъобразността или противоправния характер на съдържанието, услугите или материалите, находящи се на Интернет страници и ресурси, към които има Електронни препратки. Виджейдис не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание. Виджейдис не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи. Задълженията на лицата по настоящия раздел продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети Виджейдис и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от Виджейдис Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите УП или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите УП. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети Виджейдис за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите УП. Виджейдис има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта. Задълженията на лицата продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

ЛИЧНИ ДАННИ. ИНФОРМАЦИЯ, СЪХРАНЯВАНА В УСТРОЙСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ („кукита” (cookies))

Виджейдис полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Виджейдис има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на Уебсайта. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп до потребителския си профил. Потребителското му име е достъпно за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ, които могат да му изпращат съобщения и коментари посредством системата за размяна на електронни съобщения между ПОТРЕБИТЕЛИ. Също така, за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ, посетили потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ, е достъпна предоставената от него информация за потребителско име, населено място, възраст, дата на регистрация, дата на последно влизане, предоставено описание и други предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни. Със съгласието си с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава и своето изрично съгласие посочените данни да бъдат достъпни за всички потребители на Уебсайта Виджейдис полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Виджейдис полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, Виджейдис ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Виджейдис събира и използва горната информация по целите, предвидени в настоящите УП, за организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от Виджейдис.

Виджейдис се задължава да не редактира или разкрива лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен в случаите когато:

• Това е предвидено в настоящите УП или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;

• Това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на Виджейдис;

• Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

• Информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Виджейдис за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;

• Други посочени в закона случаи.

Виджейдис има правото (но не и задължението) автоматично да запазва определена информация, която се съхранява в лог-файлове на сървъри на Виджейдис и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от autoparade.net, времето прекарано на нея и др. Виджейдис има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като идентифицират използваното от него крайно устройство и/или браузър, запомнят информация, свързана с потребителски настройки, характеристики на притежаваният от него софтуер и хардуер. С използването на кукита (cookies) се цели и се осигурява идентифициране на използваните от ПОТРЕБИТЕЛЯ браузър и/или крайно устройство.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време да откаже съхраняването и/или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него крайно устройство. Забраната и/или изтриването на кукитата (cookies) от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да доведе до пълна или частична невъзможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да достъпи до Уебсайта autoparade.netи/или Услугите, за което Виджейдис не носи отговорност.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

• Преустановяване на дейността на Виджейдис или прекратяване на поддържането на Уебсайта;

• Взаимно съгласие на страните за прекратяването;

• Други предвидени в закона случаи.

В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание Виджейдис има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора Виджейдис не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от сървърите на ВИ БОКС, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

С приемане на настоящите УП и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато Виджейдис е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в електронната пощенска кутия This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Виджейдис, дори ако не е било получено. В случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от приложимата нормативна уредба или установената практика. Когато се регистрирате в autoparade.net Вие давате своето съгласие Виджейдис ЕТ в качеството си на администратор на лични данни, да съхранява и обработва Ваши лични данни, доброволно предоставени от Вас. Забраняват се злоумишлените действия (действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на "троянски коне" (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право; Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в този уебсайт само за нетърговска употреба при условие, че това не причинява вреди за Виджейдис и нейните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него.

 

ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

Избрани текстове, фотографии, графични материали, мултимедийни, видео материали, качени от Вас на autoparade.net, ще бъдат публикувани по усмотрение на редакторите и Вие няма да получите възнаграждение дори и ако материалите ви бъдат публикувани, освен ако имате изрична писмена уговорка с Виджейдис за това.

 

РЕКЛАМИ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от Виджейдис на autoparade.net. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.09.2013 г. и са в сила до промяната им.

Ако не спазвате тези условия и ние не предприемем действие веднага, това не означава, че се отказваме от права, които може да имаме (например да предприемем действие в бъдеще). Ако се окаже, че определено условие не е приложимо, това няма да се отрази върху другите условия.

Моля, обърнете сериозно внимание на тези правила и ги приемете. Не се опитвайте да ги заобикаляте или да доказвате, че са неприложими.

Разберете ги и се опитайте да уважите духа, в който са изготвени.

 

  

 

 

 

 

                    Условия за ползване  I Указания  I За сайта  I Контакти  I Начало

                                                     ©2013 autoparade.net. Всички права запазени.